ข้อมูลแพทย์

ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ศ.ดร.นพ. กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
  • จันทร์
    16:30 - 17:40 น.
  • พุธ
    17:30 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2531
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ พ.ศ.2539
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Imperial College School of Science, Medicine and Technology พ.ศ.2546
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474