ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
ผศ.พญ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • พุธ
    10:30 - 12:30 น.
คุณวุฒิ
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เฟลโลว์สาขา Orthopaedic Oncology ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Columbia University Medical Center
  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Weill Cornell University
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474