ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
รศ.นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
  • จันทร์
    14:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
  • Certificate of Respiratory and critical care medicine, Case western reserve university ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474