ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
อ.นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
ความชำนาญพิเศษ
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • จันทร์
    13:00 - 16:00 น.
  • เสาร์
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474