ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
รศ.พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
  • ศุกร์
    13:30 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • Master of Medical Science of Assisted Reproduction Technology, Nottingham University ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474