ข้อมูลแพทย์

ศ. พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
ศ. พญ. นาราพร ประยูรวิวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ระบบประสาท
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ระบบประสาท)
  • เสาร์
    09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • วท.บ. (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2522
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2524
  • ใบรับรองการฝึกงาน โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2525
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2526
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2528
  • ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญสาขาประสาท แพทยสภา พ.ศ.2530
  • ประกาศนียบัตรสภาความเชี่ยวชาญสาขาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท แพทยสภา พ.ศ.2548

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474