ข้อมูลแพทย์

ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ศ. นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ)
  • เสาร์
    14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
  • Diplomate in Geriatric Medicine, Royal College of Physicians ประเทศอังกฤษ
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน)
  • M.Phil (Epidemiology), University of Cambridge  ประเทศอังกฤษ
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474