ข้อมูลแพทย์

รศ.ดร.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู
รศ.ดร.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
  • อาทิตย์
    09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Physiology ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474