ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.ดิเรก ตันติเกตุ
ผศ.นพ. ดิเรก ตันติเกตุ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • พฤหัสบดี
    14:00 - 16:00 น.
  • ศุกร์
    17:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474