ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.ธเนศ ชัยสถาผล
ผศ.นพ. ธเนศ ชัยสถาผล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
  • พุธ
    16:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื่อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2526
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474