ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
อ.พญ. กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
  • พฤหัสบดี
    16:30 - 19:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  • Internal Medicine Residency training, American Board of Internal Medicine, Albert einstein medical center ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2556
  • Pulmonary and Critical care Fellowship Training, American Board of Internal Medicine in Pulmonary Diseases พ.ศ.2558
  • Pulmonary and Critical care Fellowship Training, American Board of Internal Medicine in Critical care medicine พ.ศ.2559
  • Master of science in Public Health in Epidemidosy, School of Public health university of Alabama at Birmingham พ.ศ.2559
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474