ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ผศ. พญ. กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ความชำนาญพิเศษ
การดูแลปอดและวิกฤต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
  • ศุกร์
    16:00 - 19:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  • Internal Medicine Residency training, American Board of Internal Medicine, Albert einstein medical center ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2556
  • Pulmonary and Critical care Fellowship Training, American Board of Internal Medicine in Pulmonary Diseases พ.ศ.2558
  • Pulmonary and Critical care Fellowship Training, American Board of Internal Medicine in Critical care medicine พ.ศ.2559
  • Master of science in Public Health in Epidemidosy, School of Public health university of Alabama at Birmingham พ.ศ.2559

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474