ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
รศ.พญ. ปภาพิต ตู้จินดา
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • พฤหัสบดี
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา พ.ศ.2547
  • Certificate in Dermato Immunology, Department of Dermatology, University of Maryland Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474