ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม
ผศ.พญ. สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม
ความชำนาญพิเศษ
ต้อหิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
  • พฤหัสบดี
    12:00 - 14:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2552
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2555
  • Glaucoma Reserch Fellowship (pediatric glowcome) moorfields Eye hospital พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474