ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
ผศ.นพ. ทศ หาญรุ่งโรจน์
ความชำนาญพิเศษ
ด้านเท้าและข้อเท้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • ศุกร์
    13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical Fellow สาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Surgical Research Fellow Specialized in Total Ankle Replacement, Hospital for Special Surgery, New York, USA
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474