ข้อมูลแพทย์

พญ.ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
พญ. ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
 • จันทร์
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ. 2552
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ. 2558
 • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ. 2558
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474