ข้อมูลแพทย์

พญ.ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
พญ. ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ. 2552
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ. 2558
 • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ. 2558

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474