ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.ชวลิต โชติเรืองนภา
อ.นพ. ชวลิต โชติเรืองนภา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไตและโรคความดันโลหิตสูง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
  • จันทร์
    15:30 - 18:00 น.
  • พฤหัสบดี
    17:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474