ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ
ผศ. พญ. ตุลยา สีตสุวรรณ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
  • จันทร์
    09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  • พฤหัสบดี
    15:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
  • วุฒฺบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วุฒฺบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474