ข้อมูลแพทย์

ดร. นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ดร. นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (โลหิตวิทยา)
  • พุธ
    16:30 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาภูมืคุ้มกัน ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474