ข้อมูลแพทย์

ศ.พญ.วรัญญา บุญชัย
ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • อังคาร
    08:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เฟลโลว์สาขาตจวิทยา New England Medical center, Tufted University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา แพทยสภา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Queensland Institute of Medical Research, University of Queensland
    ประเทศออสเตรเลีย
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474