ข้อมูลแพทย์

อ.ดร. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์
อ.ดร. นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา)
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 18:30 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • อนุสาขาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2539
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474