ข้อมูลแพทย์

พญ.จริยา ภูดิศชินภัทร
พญ. จริยา ภูดิศชินภัทร
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent psychiatry)
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474