ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.กุลธร เทพมงคล
รศ. นพ. กุลธร เทพมงคล
ความชำนาญพิเศษ
รังสีรักษา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • ศุกร์
    11:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระบาดวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical fellow Hamilton regional cancer control, Ontario ประเทศแคนาดา
  • Research fellow program in evidence based cancer, Ontario ประเทศแคนาดา
  • Research fellow department of epidemiological statistic, IGR ประเทศฝรั่งเศส
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474