ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.กุลธร เทพมงคล
ผศ.นพ. กุลธร เทพมงคล
ความชำนาญพิเศษ
รังสีรักษา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • ศุกร์
    14:00 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระบาดวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical fellow Hamilton regional cancer control, Ontario ประเทศแคนาดา
  • Research fellow program in evidence based cancer, Ontario ประเทศแคนาดา
  • Research fellow department of epidemiological statistic, IGR ประเทศฝรั่งเศส
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474