ข้อมูลแพทย์

พญ.กชกร ไหมแพง
พญ. กชกร ไหมแพง
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
  • อังคาร
    17:30 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรสาชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474