ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.จิราพร เสตกรณุกุล
รศ. พญ. จิราพร เสตกรณุกุล
ความชำนาญพิเศษ
รังสีรักษา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • ศุกร์
    10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรสาขารังสีรักษา แพทยสภา พ.ศ. 2552
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474