ข้อมูลแพทย์

นพ.พีรวิชญ์ จีรทีปตานนท์
นพ. พีรวิชญ์ จีรทีปตานนท์
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรแพทยศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474