รางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้รับรางวัล“The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”จากโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการ ด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้รับรางวัล 3 รางวัล

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้รับรางวัล“The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”จากโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการ ด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้รับรางวัล 3 รางวัล

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง