“SiPH Walk for the People” ครบ 99 ล้านก้าว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบรองเท้า อุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆมูลนิธิเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามกิจกรรม “SiPH Walk for the People” ตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเลิศทั้งในด้านการแพทย์ และให้บริการด้วยใจในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ซึ่งได้จัดแคมเปญออนไลน์รณรงค์ให้คนเดิน 9,900 ก้าวต่อวัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น SiPH Walk บนสมาร์ทโฟน รวมระยะเวลา 3 เดือน สะสมก้าวเดินครบ 99,000,000 ก้าว โดยทุก 9,900 ก้าว SiPH จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค นำไปซื้อรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กที่ขาดแคลน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, คุณนวลนงค์ จามิกรณ์ ฯลฯ พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ และพนักงาน SiPH ที่มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในฐานะประธานจัดกิจกรรมนี้ กล่าวว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของ SiPH เราจึง ได้จัดแคมเปญ “GIVE TO LIVE” มีชีวิตเพื่อให้...ให้เพื่อชีวิต รณรงค์สร้างให้สังคมตระหนัก ถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นผู้ให้ นั่นคือนอกเหนือจากผู้ป่วยจะเป็น “ผู้รับ” บริการรักษาด้วยหัวใจจากบุคคลากรของโรงพยาบาล แล้วผู้ป่วยทุกท่านยังเป็น “ผู้ให้” ที่ช่วยเหลือสังคม และผู้อื่นอีกมาก พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันเป็นผู้ให้ต่อส่วนรวมในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส โดยเริ่มจากให้สุขภาพที่ดีกับตัวเอง ที่เริ่มต้นง่ายๆ ด้วย “การเดิน” ซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายง่ายๆ ที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากเรารู้จักวิธีการเดินที่ถูกต้อง ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น SiPH Walk มาใช้รณรงค์ให้คนทั่วไปมีสุขภาพดี ด้วยการจัดกิจกรรม “SiPH Walk for The People” รณรงค์ให้คนเดินวันละ 9,900 ก้าวเพื่อสุขภาพ และสะสมยอดเดินทั้งหมดของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นให้ครบ 99,000,000 ก้าว รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ง SiPH ได้เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคและบริจาคสมทบ เพื่อให้ครบ จำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้เราได้นำรองเท้า อุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และตรวจสุขภาพทั่วไปให้เด็กๆ ในมูลนิธิเด็กแห่งนี้

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบรองเท้า อุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆมูลนิธิเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามกิจกรรม “SiPH Walk for the People” ตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเลิศทั้งในด้านการแพทย์ และให้บริการด้วยใจในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ซึ่งได้จัดแคมเปญออนไลน์รณรงค์ให้คนเดิน 9,900 ก้าวต่อวัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น SiPH Walk บนสมาร์ทโฟน รวมระยะเวลา 3 เดือน สะสมก้าวเดินครบ 99,000,000 ก้าว โดยทุก 9,900 ก้าว SiPH จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค นำไปซื้อรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กที่ขาดแคลน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, คุณนวลนงค์ จามิกรณ์ ฯลฯ พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ และพนักงาน SiPH ที่มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในฐานะประธานจัดกิจกรรมนี้ กล่าวว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของ SiPH เราจึง ได้จัดแคมเปญ “GIVE TO LIVE” มีชีวิตเพื่อให้...ให้เพื่อชีวิต รณรงค์สร้างให้สังคมตระหนัก ถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นผู้ให้ นั่นคือนอกเหนือจากผู้ป่วยจะเป็น “ผู้รับ” บริการรักษาด้วยหัวใจจากบุคคลากรของโรงพยาบาล แล้วผู้ป่วยทุกท่านยังเป็น “ผู้ให้” ที่ช่วยเหลือสังคม และผู้อื่นอีกมาก พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันเป็นผู้ให้ต่อส่วนรวมในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส โดยเริ่มจากให้สุขภาพที่ดีกับตัวเอง ที่เริ่มต้นง่ายๆ ด้วย “การเดิน” ซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายง่ายๆ ที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากเรารู้จักวิธีการเดินที่ถูกต้อง ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น SiPH Walk มาใช้รณรงค์ให้คนทั่วไปมีสุขภาพดี ด้วยการจัดกิจกรรม “SiPH Walk for The People” รณรงค์ให้คนเดินวันละ 9,900 ก้าวเพื่อสุขภาพ และสะสมยอดเดินทั้งหมดของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นให้ครบ 99,000,000 ก้าว รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ง SiPH ได้เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคและบริจาคสมทบ เพื่อให้ครบ จำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้เราได้นำรองเท้า อุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และตรวจสุขภาพทั่วไปให้เด็กๆ ในมูลนิธิเด็กแห่งนี้