ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
ผศ. พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • พฤหัสบดี
    16:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474