ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.กมลทิพย์ กุลวิภากร
ผศ. พญ. กมลทิพย์ กุลวิภากร
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
  • พุธ
    10:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
  • ประกาศนียบัตรสาขาหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474