ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
รศ. พญ. อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
ความชำนาญพิเศษ
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
  • พฤหัสบดี
    10:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474