ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.นัทธี นาคบุญนำ
รศ.นพ. นัทธี นาคบุญนำ
ความชำนาญพิเศษ
โลหิตวิทยาและอองโคโลยี
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก)
  • ศุกร์
    14:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Research Fellowship in Hemostasis and Bone marrow transplantation, University of North carolina at Chapel hill, USA
สมาชิกภาพ
  • สมาชิกราชวิทยากุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474