ข้อมูลแพทย์

ผศ.ดร. นพ.จิรวัฒน์ สว่างศรี
ผศ.ดร. นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี
ความชำนาญพิเศษ
Lap hernioplasty, PEG, Upper GI surgery
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • อังคาร
    16:30 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  • อาทิตย์
    09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู่้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา
  • Ph.D. Esophageal and General Surgery, Department of Surgery, Tokyo Medical and Dental University Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474