ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
รศ. นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
  09:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • Intership training โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2547
 • General practitioner โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2549
 • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
 • แพทย์เฟลโลว์สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
 • การวิจัยสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474