ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
รศ.นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • อังคาร
    14:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • Intership training โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2547
  • General practitioner โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2549
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • แพทย์เฟลโลว์สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
  • การวิจัยสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474