ข้อมูลแพทย์

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ความชำนาญพิเศษ
โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โรคติดเชื้อ)
  • พุธ
    13:30 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา พ.ศ.2537
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474