ข้อมูลแพทย์

พญ.อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
พญ. อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • อังคาร
  08:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474