ข้อมูลแพทย์

พญ.อนุสรณ์ พัฒนประภาพันธุ์
พญ. อนุสรณ์ พัฒนประภาพันธุ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ กรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2557

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474