ข้อมูลแพทย์

ทพญ.อาวีณา ทัศนเสวี
ทพญ. อาวีณา ทัศนเสวี
ความชำนาญพิเศษ
ทันตกรรมปริทันตศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทันตกรรม (ทั่วไป)
 • จันทร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ.2556
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474