ข้อมูลแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล สุวรรณกูล
ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรพล สุวรรณกูล
ความชำนาญพิเศษ
-
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • American Board Internal Medicine, University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • American Board Infectious Disease ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา 
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474