ข้อมูลแพทย์

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
ความชำนาญพิเศษ
นาสิกวิทยาและภูมิแพ้
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • อังคาร
  09:30 - 11:30 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2536
 • อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิก, ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก พ.ศ.2540
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดและชีวสถิติ) หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิต พ.ศ.2559
 • ทุน ก.พ. Rhinology and Allergy, University of Pennsylvania, USA พ.ศ.2540-2542
 • Fellow American Rhinologic Society, American Rhinologic Society พ.ศ.2544
 • Fellow European Rhinologic Society, European Rhinologic Society พ.ศ.2544
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474