ข้อมูลแพทย์

พญ.สินี สุขพันธ์
พญ. สินี สุขพันธ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา, อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม
 • อังคาร
  09:00 - 11:15 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (โลหิตวิทยา)
 • จันทร์
  13:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  10:00 - 13:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 5
  14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
ตารางแพทย์ออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
 
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474