ข้อมูลแพทย์

นพ.นภดล อัสสพงษ์สุนทร
นพ. นภดล อัสสพงษ์สุนทร
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  08:00 - 09:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  09:30 - 12:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate Short Course in Hemodialysis Training Program, Renal Unit, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474