ข้อมูลแพทย์

พญ.นันทวรรณ อิภิชาติ
พญ. นันทวรรณ อิภิชาติ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 4
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 4
  13:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,5
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 3,4
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 4
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 4
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474