ข้อมูลแพทย์

นพ.ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
นพ. ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • จันทร์
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  10:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 13:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  14:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:30 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  12:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 09:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:00 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2556

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474