ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
นพ. ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 3,5
  08:00 - 13:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474