ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.ชญาดา ชัยบุตร
ผศ. พญ. ชญาดา ชัยบุตร
ความชำนาญพิเศษ
โรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง,การฉายแสงอาทิตย์เทียม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (ผิวหนัง)
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ตจวิทยา) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474