พญ. นันทวรรณ อิภิชาติ
พญ.นันทวรรณ อิภิชาติ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
 • เสาร์
  08:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ผศ. พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปิติพร คุณากรไพบูลย์ศิริ
พญ.ปิติพร คุณากรไพบูลย์ศิริ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน
ผศ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  14:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  15:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
  16:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
รศ. พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:30 - 12:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ลักขณา ปรีชาสุข
พญ.ลักขณา ปรีชาสุข
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  08:30 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 15:30 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. สวราชย์ โชคสกุลวงษ์
นพ.สวราชย์ โชคสกุลวงษ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์
ผศ. พญ.สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • ศุกร์
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. สุทิน ศรีอัษฎาพร
ศ. นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 09:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 09:30 น.
 • พุธ
  08:30 - 09:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 09:30 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 09:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์