แนวคิดของศูนย์

ศูนย์ระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ โดยใช้หลักการประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค ให้การดูแลรักษา และทำหัตถการเฉพาะทาง โดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ มีการติดตามผลการตรวจรักษา และการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

  ศูนย์โรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ โดยใช้หลักการประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค ให้การดูแลรักษา และทำหัตถการเฉพาะทาง โดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ มีการติดตามผลการตรวจรักษา และการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจวินิจฉัย รับปรึกษาเพื่อทำ Advanced Pulmonary Intervention เช่น การส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopy), Rigid bronchoscopy, การเจาะปอด (Thoracentesis, Pleural tapping)
 • หน่วยตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Testing : PFT)
 • ประเมินความพร้อมระบบการหายใจก่อนผ่าตัด (Pre-operation)
 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด (Lung Cancer Screening)
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยต้องการเลิกบุหรี่ (Smoking Cessation Clinic)
 • บริการเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP)
 • ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์บำบัดออกซิเจนที่บ้าน (Home Ventilator & Oxygen Therapy)
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง
 • ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
 • สร้างเสริมสุขภาพและวัคซีนโรคระบบการหายใจ (Respiratory Health Promotion & Vaccination) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ให้บริการผู้ที่มีปัญหา และอาการทางโรคระบบการหายใจ ได้แก่

 • ไอ ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด
 • หายใจเหนื่อย หายใจไม่สะดวก
 • ปรึกษาเรื่องผล Film Chest X-ray ที่ผิดปกติ
 • มีก้อนในปอด (Lung Mass) มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pleural Effussion)

 

ให้บริการผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรค ได้แก่

 • ปอดอักเสบ (Pneumonia)
 • โรคหืด (Asthma), โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD) โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis)
 • โรควัณโรคปอด (Tuberculosis :TB) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA)
 • โรคพังผืดสะสมในปอด (Idiopathic pulmonary fibrosis : IPF) Interstitial lung disease (ILD),ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (Pulmonary Hypertension : PH)
 • โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary embolism : PE)

ศูนย์ระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจ (Examination Room) 5 ห้อง
 • ห้องตรวจแยกโรค (Negative Isolation Room) 1 ห้อง
 • ห้องวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign Room) 1 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด (Venipuncture Room) 1 ห้อง
 • ห้องพ่นยา (Nebulization Room) 1 ห้อง 
 • ห้องหัตถการ (Treatment/Procedure Room) 1 ห้อง 
 • ห้องเก็บเสมหะ (Sputum Collection Room) 1 ห้อง 
 • ห้องให้ความรู้ (Health Education Room) 1 ห้อง
 • ห้องเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Continuous Positive Airway Pressure :CPAP) 1 ห้อง
 • ห้องตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Testing : PFT) 1 ห้อง

  

 

 • ตรวจวินิจฉัย รับปรึกษาเพื่อทำ Advanced Pulmonary Intervention เช่น การส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopy), Rigid bronchoscopy, การเจาะปอด (Thoracentesis, Pleural tapping)
 • หน่วยตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Testing : PFT)
 • ประเมินความพร้อมระบบการหายใจก่อนผ่าตัด (Pre-operation)
 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด (Lung Cancer Screening)
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยต้องการเลิกบุหรี่ (Smoking Cessation Clinic)
 • บริการเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP)
 • ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์บำบัดออกซิเจนที่บ้าน (Home Ventilator & Oxygen Therapy)
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง
 • ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
 • สร้างเสริมสุขภาพและวัคซีนโรคระบบการหายใจ (Respiratory Health Promotion & Vaccination) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ให้บริการผู้ที่มีปัญหา และอาการทางโรคระบบการหายใจ ได้แก่

 • ไอ ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด
 • หายใจเหนื่อย หายใจไม่สะดวก
 • ปรึกษาเรื่องผล Film Chest X-ray ที่ผิดปกติ
 • มีก้อนในปอด (Lung Mass) มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pleural Effussion)

ศูนย์ระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ให้บริการผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรค ได้แก่

 • ปอดอักเสบ (Pneumonia)
 • โรคหืด (Asthma), โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD) โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis)
 • โรควัณโรคปอด (Tuberculosis :TB) ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA)
 • โรคพังผืดสะสมในปอด (Idiopathic pulmonary fibrosis : IPF) Interstitial lung disease (ILD),ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (Pulmonary Hypertension : PH)
 • โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary embolism : PE)

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจ (Examination Room) 5 ห้อง
 • ห้องตรวจแยกโรค (Negative Isolation Room) 1 ห้อง
 • ห้องวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign Room) 1 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด (Venipuncture Room) 1 ห้อง
 • ห้องพ่นยา (Nebulization Room) 1 ห้อง 
 • ห้องหัตถการ (Treatment/Procedure Room) 1 ห้อง 
 • ห้องเก็บเสมหะ (Sputum Collection Room) 1 ห้อง 
 • ห้องให้ความรู้ (Health Education Room) 1 ห้อง
 • ห้องเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Continuous Positive Airway Pressure :CPAP) 1 ห้อง
 • ห้องตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Testing : PFT) 1 ห้อง
business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 โซน C
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1