แนวคิดของศูนย์

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละราย โดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ  และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพโดยทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติตัว ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละราย โดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ  และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพโดยทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติตัว ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี

บริการทางการแพทย์

 • ให้ข้อมูลและแนะนำการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 • แมมโมแกรม
 • อัลตราซาวนด์
 • เอ็กซเรย์ปอด
 • ให้คำแนะนำด้านวัคซีนป้องกันโรค
 • ให้บริการส่งตรวจการตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์นรีเวช
 • ให้บริการส่งตรวจการตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์จักษุ

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน 
 • ห้องเจาะเลือด 
 • ห้องตรวจสัญญาณชีพ 
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องฉายภาพรังสี
 • ให้ข้อมูลและแนะนำการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 • แมมโมแกรม
 • อัลตราซาวนด์
 • เอ็กซเรย์ปอด
 • ให้คำแนะนำด้านวัคซีนป้องกันโรค
 • ให้บริการส่งตรวจการตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์นรีเวช
 • ให้บริการส่งตรวจการตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์จักษุ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน 
 • ห้องเจาะเลือด 
 • ห้องตรวจสัญญาณชีพ 
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องฉายภาพรังสี 

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-15:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน E
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1