แนวคิดของศูนย์

  

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาที่มีความรู้ความชำนาญในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ มีการประเมินคัดกรองอาการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาที่มีความรู้ความชำนาญในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ มีการประเมินคัดกรองอาการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

บริการทางการแพทย์

การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่

 • การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • การตรวจยูโรพลศาสตร์ร่วมวีดิทัศน์ (Video-urodynamics)
 • การตรวจไตด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Renal Ultrasound)
 • การตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Bladder Ultrasound)
 • การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ผ่านทวารหนัก (Transrectal Ultrasound: TRUS) 
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy/Flexible Cystoscopy)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อตัดชิ้นเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Biopsy Bladder)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อจี้ห้ามเลือดในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Cauterization)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่สายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Insertion)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อเปลี่ยน/ถอดสายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Changing/Removal)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไตผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ (Retrograde Pyelography)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไต (Antegrade Pyelography)

 

การทำหัตถการ ได้แก่

 • การขยายท่อปัสสาวะ (Urethral Dilation)
 • การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Irrigation)
 • การใส่ยาเคมีบำบัด/วัคซีน BCG ในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical Chemo/Immunotherapy)
 • การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้อัลตร้าซาวน์ (Transrectal Ultrasoud Guided Biopsy of Prostate Gland : TRUSbx)
 • การใส่สายสวนคาปัสสาวะ (Indwelling Catheterization or Retained Catheterizations)
 • การเปลี่ยน/ถอนสายสวนคาปัสสาวะ (Change/Remove Indwelling Catheterization)
 • การเปลี่ยนสายระบายปัสสาวะจากไตและท่อไต (Change Nephrostomy/Ureterostomy)
 • การขบนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะ (Cystolithotripsy)
 • การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision)
 • การทำหมันชาย (Vasectomy)
 • การตัดลูกอัณฑะ (Orchiectomy)
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (Tissue Biopsy)


นวัตกรรมการรักษา

 

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก แม่นยำ ตรงจุด
ด้วย
MRI/Ultrasound Fusion Biopsy

   ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันจึงมีวิธีการที่ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและแม่นยำมากกว่าในอดีต

   การตรวจ MRI/Ultrasound Fusion Biopsy เทคโนโลยีภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กสามมิติแบบ Real time ที่ใช้ในการบ่งชี้ความผิดปกติของต่อมลูกหมากและแนวโน้มจะเป็นมะเร็ง ทำให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดและตำแหน่งก้อนในต่อมลูกหมากชัดเจน สามารถกำหนดบริเวณที่จะตัดชิ้นเนื้อได้แม่นยำโดยไม่ต้องสุ่มตรวจ ลดผลแทรซ้อนลงได้มาก

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก แม่นยำ ตรงจุด ด้วย MRI/Ultrasound Fusion Biopsy

 

 

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เทคโนโลยีเพื่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

   การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ที่เรียกว่า ดาวินชี (robotic–assisted da Vinci surgery) เป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดภายใต้การควบคุมของแพทย์ การใช้ “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” ถือเป็นวิธีการรักษาที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก “การผ่าตัดด้วยกล้อง” โดยศัลยแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหว หุ่นยนต์เป็นเพียง “ผู้ช่วย” ทำให้การผ่าตัดสะดวกยิ่งขึ้นโดยแพทย์สามารถผ่าตัดบริเวณที่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ยาก ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง เกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก และลดความเสี่ยงจากปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังการผ่าตัดอีกด้วย

การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่

 • การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • การตรวจยูโรพลศาสตร์ร่วมวีดิทัศน์ (Video-urodynamics)
 • การตรวจไตด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Renal Ultrasound)
 • การตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Bladder Ultrasound)
 • การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ผ่านทวารหนัก (Transrectal Ultrasound: TRUS) 
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy/Flexible Cystoscopy)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อตัดชิ้นเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Biopsy Bladder)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อจี้ห้ามเลือดในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Cauterization)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่สายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Insertion)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อเปลี่ยน/ถอดสายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Changing/Removal)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไตผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ (Retrograde Pyelography)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไต (Antegrade Pyelography)

การทำหัตถการ ได้แก่

 • การขยายท่อปัสสาวะ (Urethral Dilation)
 • การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Irrigation)
 • การใส่ยาเคมีบำบัด/วัคซีน BCG ในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical Chemo/Immunotherapy)
 • การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้อัลตร้าซาวน์ (Transrectal Ultrasoud Guided Biopsy of Prostate Gland : TRUSbx)
 • การใส่สายสวนคาปัสสาวะ (Indwelling Catheterization or Retained Catheterizations)
 • การเปลี่ยน/ถอนสายสวนคาปัสสาวะ (Change/Remove Indwelling Catheterization)
 • การเปลี่ยนสายระบายปัสสาวะจากไตและท่อไต (Change Nephrostomy/Ureterostomy)
 • การขบนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะ (Cystolithotripsy)
 • การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision)
 • การทำหมันชาย (Vasectomy)
 • การตัดลูกอัณฑะ (Orchiectomy)
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (Tissue Biopsy)

  นวัตกรรมการรักษา

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก แม่นยำ ตรงจุด ด้วย MRI/Ultrasound Fusion Biopsy

   ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันจึงมีวิธีการที่ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและแม่นยำมากกว่าในอดีต

   การตรวจ MRI/Ultrasound Fusion Biopsy เทคโนโลยีภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กสามมิติแบบ Real time ที่ใช้ในการบ่งชี้ความผิดปกติของต่อมลูกหมากและแนวโน้มจะเป็นมะเร็ง ทำให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดและตำแหน่งก้อนในต่อมลูกหมากชัดเจน สามารถกำหนดบริเวณที่จะตัดชิ้นเนื้อได้แม่นยำโดยไม่ต้องสุ่มตรวจ ลดผลแทรซ้อนลงได้มาก

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก แม่นยำ ตรงจุด ด้วย MRI/Ultrasound Fusion Biopsy

 

“หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เทคโนโลยีเพื่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

    การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ที่เรียกว่า ดาวินชี (robotic–assisted da Vinci surgery) เป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดภายใต้การควบคุมของแพทย์ การใช้ “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” ถือเป็นวิธีการรักษาที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก “การผ่าตัดด้วยกล้อง” โดยศัลยแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหว หุ่นยนต์เป็นเพียง “ผู้ช่วย” ทำให้การผ่าตัดสะดวกยิ่งขึ้นโดยแพทย์สามารถผ่าตัดบริเวณที่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ยาก ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง เกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก และลดความเสี่ยงจากปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังการผ่าตัดอีกด้วย

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-19:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน A
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1