งาน Love and Trust by GRO

SiPH จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขและขอบคุณผู้รับบริการที่ได้ร่วมเป็นทั้ง "ผู้รับ" และ "ผู้ให้" ไปด้วยกัน

สถานที่จัดกิจกรรม Health Education Gallery โถงบริการชั้น 2 ยกเว้นกิจกรรมเดือน ม.ค. 67 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์เด็กชั้น 3

SiPH จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขและขอบคุณผู้รับบริการที่ได้ร่วมเป็นทั้ง "ผู้รับ" และ "ผู้ให้" ไปด้วยกัน

สถานที่จัดกิจกรรม Health Education Gallery โถงบริการชั้น 2 ยกเว้นกิจกรรมเดือน ม.ค. 67 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์เด็กชั้น 3


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง